06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

Privacy

PRIvacy verklaring hartlief ggz

Hartlief GGZ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy verklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hartlief GGZ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die
  gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
  van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de`
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Hartlief GGZ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

(contactgegevens/adres telefoon)

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Hartlief GGZ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten
 • Het versturen van e-mails met informatie die voor u relevant is
 • sturen van facturen en jaaropgaven
 • aanvraagprocedures voor regelingen
 • behandelen van geschillen
 • De uitvoering of toepassing van een andere wet
 • Wettelijk verplichte interactie met de overheid (belastingdienst)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAWTE
 • BSN nummer
 • IBAN nummer
 • Informatie over allergieën, ziektes, diagnoses en medicijngebruik
 • Religieuze voorkeuren (niet verplicht te geven)
 • Geboortedatum

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De administratie van klanten
 • De planning
 • De wachtlijst
 • De urenregistratie
 • De salarisadministratie 

Wij als Hartlief GGZ geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16
jaar) als u daarvoor toestemming geeft met het accepteren van de algemene voorwaarden en
met het accepteren van deze verklaring.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Hartlief GGZ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– verwerkersovereenkomsten afgesloten met de partijen die persoonsgegevens voor ons
verwerken
– sloten op de kasten met persoonsgegevens. (Code bekend bij bevoegde medewerkers)
– procedures ontwikkeld voor:
– bewaren en vernietigen van documenten met persoonsgegevens
– corrigeren en verwijderen persoonsgegevens
– het delen van data
– het omgaan met datalekken
– opslaan van documenten met persoonsgegevens zoals verslagen
– de wijze van communiceren van informatie met persoonsgegevens
– veilig werken in een digitale omgeving
– intern beveiligingsbeleid ontwikkeld
– beveiligingscodes op telefoons waar documenten met persoonsgegevens op staan

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u en
uw kind(eren) hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens of die van uw kind(eren) (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!